Integritetspolicy för webbplatsen premiertechaqua.com/sv-se

Tack för ditt intresse för vår webbplats premiertechaqua.com/sv-se/ ("webbplatsen"). Denna webbplats drivs av Premier Tech Water and Environment Sweden AB (nedan "Premier Tech" eller "vi") och ger dig som användare (nedan "användaren" eller "du") möjlighet att lära dig mer om vårt företag och våra produkter. Dessutom kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär via e-post, post eller telefon och ställa frågor om våra produkter på detta sätt.

Nedan informerar vi dig om vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till när du besöker vår webbplats eller får information om en produkt. I denna sekretesspolicy förklaras på vilken rättslig grund och i vilket syfte detta görs. Dessutom informerar vi dig om dina rättigheter när det gäller användningen av personuppgifter. Om du har några frågor om vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss som ansvarig part (kontakt under punkt 1).
 

1. Ansvarigt organ

Operatör av denna webbplats och därför ansvarig för databehandlingen på denna webbplats: 

Premier Tech Water and Environment Sweden AB
Johannefredsgatan 4 
431 53 Mölndal 
Sverige 

Email: [email protected]

Tel: 0046 (0) 10 206 43 30


2. Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Vissa databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett med verkan för framtiden. För detta ändamål räcker det med en informell anmälan via e-post till oss (kontakt under punkt 1). Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

3. Allmän information om databehandling via vår webbplats

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in.

"Personuppgifter" är uppgifter genom vilka du direkt eller indirekt kan identifieras (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress).

Personuppgifter samlas in och behandlas endast om det är tillåtet enligt lag eller om du har samtyckt till att de används. Så snart syftet med databehandlingen har upphört kommer uppgifterna att raderas om du inte har samtyckt till fortsatt användning eller om raderingen strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter.  I detalj registreras följande databehandlingar:


4. Datainsamling på vår webbplats och skapande av loggfiler

4.1 Beskrivning av databehandlingen

Användare kan besöka vår webbplats utan att registrera sig. När du besöker webbplatsen och varje gång en fil hämtas registreras dock åtkomstuppgifter om denna process i en loggfil av vårt IT-system. Premier Tech eller leverantören av webbutrymmet samlar in denna information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Hänvisande URL
 • Värdnamn för den anslutande visningsenheten, förkortat
 • Tid för serverförfrågan
 • IP-adress (förkortas vid behov).

Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats. Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

4.2 Rättslig grund 

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i allmänna dataskyddsförordningen, som tillåter behandling i fall av legitimt intresse, förutsatt att detta inte strider mot användarens överordnade intressen, grundläggande rättigheter och friheter.

4.3 Ändamål

Den tillfälliga lagringen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna presentera webbplatsens innehåll för användaren. Därför är det nödvändigt att samla in denna information för att kunna presentera vår webbplats. För detta ändamål måste också användarens IP-adress lagras under hela sessionen. Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet och för att optimera den i syfte att förbättra våra tjänster. Dessutom är detta för att garantera säkerheten i våra IT-system.  I dessa syften ligger Premier Techs legitima intresse av databehandlingen enligt artikel 6.1 f i allmänna dataskyddsförordningen.

4.4 Lagringens varaktighet

Dessa uppgifter raderas när ytterligare lagring inte längre är nödvändig för lagringsändamålet. För tillhandahållandet av webbplatsen är detta fallet när respektive session är avslutad. Om uppgifterna lagras i loggfiler gäller detta efter sju dagar. Ytterligare lagring är möjlig om användarnas IP-adresser raderas eller förkortas så att det inte är möjligt att identifiera den uppringande användaren.

5. Förfrågningar via kontaktformuläret via e-post

5.1 Beskrivning av databehandlingen

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du har angett där, att sparas av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljande förfrågningar. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

För detta ändamål överförs följande uppgifter till oss via inmatningsmasken och lagras: För- och efternamn, företag/organisation, adress, e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter som du anger i förfrågningstexten.

Användarens samtycke till behandlingen av dessa uppgifter inhämtas som en del av inlämningsprocessen och hänvisning görs till denna dataskyddsdeklaration.

Alternativt finns ett telefonnummer på webbplatsen för kontaktändamål. I detta fall kommer användarens personuppgifter som överförts via telefon att lagras.


5.2 Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av de uppgifter som du anger i kontaktformuläret grundar sig på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. Om användarens telefonsamtal inte utgör ett samtycke till databehandling och lagring av uppgifter, är detta motiverat i enlighet med artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. I annat fall kan användarens begäran inte behandlas.

5.3 Syftet med behandlingen

Behandlingen av de uppgifter som överförs via kontaktformuläret är nödvändig för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vid telefonkontakt utgör detta också det nödvändiga legitima intresset för att behandla uppgifterna.

5.4 Lagringens varaktighet

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer endast att stanna hos oss tills de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Detta är fallet när kontakt tas via kontaktformuläret eller telefon när respektive förfrågan har behandlats och slutförts.  Dessutom raderar vi uppgifterna i förväg om du begär att vi ska radera dem eller om du återkallar ditt samtycke till att lagra dem. Obligatoriska lagstadgade bestämmelser, i synnerhet lagringsperioder, förblir oförändrade.

5.5 Möjlighet till invändningar och avlägsnande

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina uppgifter via kontaktformuläret med verkan för framtiden. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss på [email protected]. Vi raderar då de uppgifter som du lämnade via kontaktformuläret och kommer inte att behandla begäran vidare.

6. Behandling av uppgifter inom ramen för avtalsförvaltning

6.1 Beskrivning av databehandlingen

Vid beställning av produkter eller beställning av tjänster kommer vi att samla in, lagra, behandla och använda personuppgifter om och så länge som det är nödvändigt för att utföra åtgärder före avtalstillfället eller för att fullgöra avtalet.

Ytterligare insamling, lagring, behandling och användning av personuppgifter kommer endast att ske om det krävs eller är tillåtet enligt lag eller om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke.

Förutom företagets namn och momsregistreringsnummer är insamling, behandling och användning av bland annat kontaktpersonens namn, faktureringsadress och, om det är annorlunda, leveransadress samt e-postadress nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalstillfället och fullgöra detta avtal.
 

6.2 Överföring av uppgifter till tredje part för fullgörandet av avtalet

I den utsträckning som lagen tillåter överför vi dessa personuppgifter till tredje part om och i den utsträckning som krävs för att genomföra åtgärder före avtalstillfället och för att uppfylla detta avtal (t.ex. rederier, fakturering). Varje tjänsteleverantör får endast de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla respektive tjänst. Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att behandla dina uppgifter konfidentiellt.
 

6.3 Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Insamling, lagring, behandling och användning av dessa personuppgifter sker endast för att genomföra åtgärder före avtalstillfället och för att uppfylla avtalet och grundar sig på artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen. Uppgifterna överförs också till tredje part endast om detta är nödvändigt för att uppfylla ett avtal på grundval av artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen.

6.4 Lagringens varaktighet; möjlighet att göra invändningar

Personuppgifter från våra avtalspartners raderas senast när den lagstadgade lagringstiden löper ut.

7. Anmälan till nyhetsbrevet och produktrekommendationer via e-post till befintliga kunder

Vissa databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett med verkan för framtiden. För detta ändamål räcker det med en informell anmälan via e-post till oss (kontakt under punkt 1). Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

7.1 Beskrivning av databehandlingen

På webbplatsen kan du prenumerera på ett gratis nyhetsbrev via e-post. I detta syfte överförs förnamn, efternamn och e-postadress till oss som personuppgifter via inmatningsmasken och lagras och behandlas av oss. Dessutom samlas IP-adressen för visningsenheten samt datum och tid för registreringen in.

Om du har beställt produkter av oss och angett din e-postadress tar vi oss friheten att inom ramen för de rättsliga kraven skicka produktrekommendationer för våra egna liknande produkter, om vi har påpekat detta för dig när vi ingick avtalet och du inte har motsatt dig detta. 

De personuppgifter som Premier Tech behandlar för att skicka nyhetsbrevet lämnas inte vidare till tredje part. Uppgifterna används endast för att skicka nyhetsbrev eller produktrekommendationer.

7.2 Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet är artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen om användaren har gett sitt samtycke. Den rättsliga grunden för produktrekommendationer till följd av en tidigare försäljning av produkter är artikel 6.1 lit f i den allmänna dataskyddsförordningen.

7.3 Syftet med behandlingen

Insamlingen av personuppgifter för nyhetsbrevet tjänar till att leverera nyhetsbrevet. Detsamma gäller produktrekommendationer till kunder som har köpt produkter.
 

7.4 Lagringens varaktighet

Användarens namn och e-postadress lagras så länge användaren prenumererar på nyhetsbrevet eller tills användaren avregistrerar sig från nyhetsbrevet. Alla andra uppgifter som samlas in under registreringsprocessen raderas vanligtvis inom 7 dagar.


7.5 Möjlighet till invändningar och avlägsnande

Användaren kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet och motsätta sig att få produktrekommendationer via e-post via en separat länk direkt i slutet av varje nyhetsbrev. Dessutom är det möjligt att avregistrera sig eller återkalla fortsatt mottagande av nyhetsbrevet genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].


8. Anmärkningar om användningen av cookies och verktyg
 

8.1 Beskrivning av databehandlingen

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din bildskärm och sparas av din webbläsare. Dessa textfiler används för att arkivera information under en begränsad tidsperiod. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Detta gör det möjligt att identifiera webbläsaren på ett unikt sätt när webbplatsen öppnas igen.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Vissa delar av vår webbplats kräver att den webbläsare som används kan identifieras även efter ett sidbyte. De användaruppgifter som samlas in på detta sätt är pseudonymiserade. Uppgifterna är inte kopplade till användaren eller andra personuppgifter om användaren.

Vi delar in de cookies vi använder i följande klasser: nödvändiga cookies, funktion, analys och statistik samt reklam och marknadsföring. Nödvändiga cookies gör det möjligt för dig att använda vårt onlineutbud (så kallade sessionscookies). Om du stänger av den här cookien är det inte möjligt att komma åt våra sidor utan begränsningar.

Vi använder också cookies för att analysera användarnas användningsbeteende på vår webbplats. Vi använder cookies i reklamsyfte. Detta gör det möjligt för oss att visa annonser som intresserar dig utanför våra erbjudanden på internet. Du hittar mer information i följande översikt över de cookies som används.

Lagring av information på användarens bildskärm - t.ex. genom att ställa in cookies eller hämta information från användarens bildskärm (spårning) - är enligt lagstadgade krav i allmänhet endast tillåten om du har gett ditt samtycke i förväg. Samtycke behöver dock inte ges om sådan lagring/återhämtning är nödvändig för att webbplatsen ska fungera (t.ex. tekniskt nödvändiga cookies).

I början av användningen av webbplatsen informeras användarna därför om användningen av cookies i form av en plattform för samtycke till cookies och med hänvisning till denna integritetspolicy och samtycke erhålls (bortsett från tekniskt nödvändiga cookies) till lagring av cookies eller motsvarande verktyg och den tillhörande behandlingen av användarnas personuppgifter.

Ditt samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. För detta kan du ändra dina inställningar via plattformen för samtycke till cookies som finns tillgänglig på webbplatsen. Dessutom har du möjlighet att förhindra lagring av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare (se 8.4).


8.2 Cookies från tredje part

Om du har gett ditt samtycke kommer cookies från partnerföretag också att lagras på din bildskärm när du besöker vår webbplats (cookies från tredje part). Detta görs för att göra vår webbplats mer intressant för dig. Användningen av sådana cookies och omfattningen av de uppgifter som samlas in i varje enskilt fall förklaras närmare nedan.

De cookies som vi använder från tredjepartsleverantörer leder delvis till databehandling i USA. Även i detta fall använder vi cookies endast med ditt samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i den allmänna dataskyddsförordningen). Dessa leverantörer (t.ex. Google, Facebook) har åtagit sig att följa dataskyddsbestämmelserna i EU-US Privacy Shield, den rättsliga ram för transatlantiska dataöverföringar som överenskommits mellan Europeiska kommissionen och Förenta staterna (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om det adekvata skydd som ges av EU-US Privacy Shield [delgivet med nr C(2016) 4176]). Dessutom är dessa leverantörer registrerade i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-program. EG-domstolen har dock förklarat detta avtal ogiltigt och konstaterat att USA inte har en uppgiftsskyddsnivå som är jämförbar med EU:s (EG-domstolen, dom av den 16 juli 2020 - C-311/18, punkt 200, Facebook/Schrems II). Under tiden har de tredjepartsleverantörer som vi samarbetar med därför accepterat EU:s standardavtalsklausuler och gjort dem till en del av användaravtalen för att upprätthålla den europeiska dataskyddsstandarden.

Amerikansk lagstiftning ger dock olika säkerhetsorgan övervakningsbefogenheter, bland annat genom användning av övervakningsprogram som gör det möjligt att samla in och analysera uppgifter. Amerikanska leverantörer är enligt nationell lagstiftning skyldiga att ge säkerhetsmyndigheter tillgång till de uppgifter som de behandlar, även om de behandlas av ett utländskt företag. Om du ger ditt samtycke finns det en risk för att de uppgifter som samlas in via cookies blir en del av övervakningen i USA. Det finns ingen rättslig prövning eller effektiv rättslig process mot sådan övervakning i USA.

Användarna kan undvika detta genom att inte godkänna att cookies sätts av tredjepartsleverantörer i USA.


8.3 Syfte och rättslig grund för databehandlingen

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användarens användning av webbplatsen. Vissa funktioner på webbplatsen kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte. Cookies tjänar delvis till att förenkla användningen av webbplatsen genom att lagra inställningar (t.ex. språkinställningar, minnas söktermer osv.). De användaruppgifter som samlas in genom tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

De flesta av de cookies vi använder lagrar ingen information som identifierar eller gör en användare identifierbar som person. Dessa cookies ger oss snarare allmän och anonymiserad information om användarna av våra onlinetjänster, vilka tjänster som används, vilka webbläsare och operativsystem som används och från vilka städer våra användare kommer. Vi registrerar endast IP-adressen i förkortad form och på ett sådant sätt att det inte är möjligt att känna igen och tilldela enskilda personer.

Om samtycke måste inhämtas från användarna för att ställa in cookies sker ställningen av cookies för samtyckesplattformen i syfte att inhämta det lagstadgade samtycket till användningen av cookies, artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen.

Behandlingen av personuppgifter med hjälp av cookies grundar sig på artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. Premier Tech har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt, eftersom detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt erbjudande till tekniska krav och gör det lättare för dig att komma åt våra sidor.

Å andra sidan använder vi cookies för att mäta hur framgångsrik vår online-närvaro och våra online-reklamåtgärder är. Cookies från tredje part används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och för att optimera vårt erbjudande. De uppgifter som samlas in på detta sätt används endast av oss i pseudonymiserade användarprofiler. Vi använder framför allt erbjudanden från de tredjepartsleverantörer som beskrivs nedan för att uppmärksamma våra erbjudanden med deras hjälp och för att göra det lättare för dig att nå våra platser. Vi utför denna behandling endast om du har gett oss ditt samtycke till användningen av dessa cookies för analys och statistik eller för reklam och marknadsföring (artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen).


8.4 Lagringens varaktighet, möjlighet att göra invändningar

Cookies lagras på din bildskärm. "Sessionscookies" raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din bildskärm tills du raderar dem, så kallade "permanenta cookies". Dessa cookies gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en fördefinierad tidsperiod, som kan variera beroende på cookien.

Bortsett från tekniskt nödvändiga cookies sätts alla cookies som sätts av oss eller tredjepartsleverantörer när du besöker vår webbplats endast med ditt samtycke. Ditt samtycke till databehandling kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. För detta ändamål kan du ändra dina inställningar via plattformen för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan webbplatsens funktionalitet vara begränsad.

Hur du gör detta i detalj finns i webbläsarens hjälpinformation.

Alternativt kan du få information från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om inställningen av cookies och göra inställningar för detta.


8.5 Översikt över de cookies som används

Här är en översikt över de cookies som vi använder:

Typ av cookies Cookie-namn Beskrivning Funktionellt liv
Nödvändiga cookies      
  cookie_notice_accepted; CONSENT Lagring av samtycke/vägran till valfria cookies. 1 dag/8 år
 

ARRAffinity 

ARRAffinitySameSite

Används för att fördela trafiken på webbplatsen på flera servrar för att optimera svarstiderna. Slut på sessionen
Funktion      
  NID Ställ in cookie: NID-cookien innehåller ett unikt ID som lagrar användarens önskade inställningar och annan information, särskilt önskat språk (t.ex. tyska), hur många sökresultat som ska visas per sida (t.ex. 10 eller 20) och om Google SafeSearch-filtret ska aktiveras. Uppgifter kan lämnas vidare till Google. 6 månader
Analys och statistik      
  _ga, _gat Googles analysverktyg, som ger webbplats- och appägare en inblick i hur användarna interagerar med deras erbjudanden, producerar statistik över webbplatsanvändning. 2 år
  _gid Denna cookie används för att sammanfatta användarbeteendet för varje användare. 1 dag
  _gcl_au Används av Google Adsense för att analysera hur effektiv reklamen är på webbplatser som använder deras tjänster. 72 dagar
  _gat_UA-423092-14 Cookie av provtyp från Google Analytics, där provelementet i namnet innehåller webbplatsens unika identitetsnummer.  
Reklam och marknadsföring      
  IDE Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera användarens handlingar på webbplatsen efter att ha sett eller klickat på en av leverantörens annonser, i syfte att mäta annonsens effektivitet och visa riktad reklam till användaren. 1 år
  test_cookie Google-cookie som används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. 1 dag
  Youtube Används för att låsa upp Youtube-innehåll. 6 månader
  VISITOR_INFO1_LIVE Försök att uppskatta användarnas bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videor. 179 dagar
  YSC Registrerar ett unikt ID för att föra statistik över de videor från YouTube som användaren har tittat på. Slut på sessionen


9. Webbanalystjänster:

9.1 Google Analytics (cookie-namn: _ga, _gid, _gat)

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics på vår webbplats efter att samtycke har beviljats. Denna tjänst tillhandahålls inom EU, EES och Schweiz av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irland, i USA av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder cookies som lagras på din enhet och som gör det möjligt att analysera användningen av vår webbplats.

Den information som genereras av cookien om din användning av vår webbplats (inklusive din förkortade IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google utvärderar din användning av vår webbplats på detta sätt för att sammanställa statistiska rapporter om aktiviteten för oss och för att förse oss med andra tjänster som rör användningen. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Vi använder Google Analytics uteslutande med utökad funktion "anonymisera IP" för webbanalys. Den här inställningen säkerställer att Google Analytics raderar den sista delen av din IP-adress. Anonymiseringen av din IP-adress gör det omöjligt att direkt identifiera dig. I förlängningen kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Detta innebär att vi inte heller får tillgång till uppgifter som gör det möjligt för oss att dra slutsatser om din person.

Motsvarande avtal finns med Google (EU:s standardavtalsklausuler om databehandling som uppdaterats efter EU-domstolens dom (EU-domstolen, dom från 16 juli 2020 - C-311/18, punkt  200, Facebook/Schrems II)). Mer information om detta finns på följande webbplats:

Med Google Analytics använder vi också Universal Analytics-funktionerna. Universal Analytics gör det möjligt för oss att analysera aktiviteterna på våra onlineerbjudanden på olika enheter (t.ex. åtkomst via en bärbar dator och senare via en surfplatta). Som användare får du ett pseudonymt användar-ID när du registrerar dig på vår webbplats. På så sätt känner systemet igen ditt användar-ID när du besöker vår webbplats med en annan enhet. Vi tilldelar dock inga namn till det pseudonyma användar-ID:t. Vi överför inte heller några personuppgifter till Google. Dataskyddsåtgärder som IP-maskering eller webbläsartillägg begränsas inte av Universal Analytics-funktionen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. Ditt samtycke till databehandling kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. För detta ändamål kan du ändra dina inställningar via plattformen för samtycke till cookies som finns på webbplatsen.

Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan webbplatsens funktionalitet vara begränsad.

Du kan förhindra att cookies installeras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som rör din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att dessa data behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget.

Detta förhindrar att Google Analytics samlar in uppgifter på vår webbplats i framtiden. Denna opt-out-cookie fungerar endast i den här webbläsaren och endast för den här domänen.

Om du har inaktiverat något av ovanstående kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy.


9.2 New Relic

Vi använder webbanalystjänsten New Relic på vår webbplats efter att samtycke har beviljats. Denna tjänst erbjuds av New Relic, Inc. 118 Spear Street, Suit 1200, San Francisco, CA 94105 USA.

New Relic är en webbanalystjänst som gör det möjligt för oss att samla in statistisk information om prestandan på vår webbplats och kontrollera om webbplatsen kan nås, hur lång tid det tar att ladda den och om det finns några prestandaproblem. För analysen samlar New Relic in data om vår webbplats, t.ex. systemdata om använda tillägg, användningstider, använda webbläsare eller den hårdvara och programvara som slutkunden använder.

För att göra detta använder New Relic cookies som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av vår webbplats. Cookies placeras av webbläsaren och New Relic Collector. New Relic Collector ställer in en cookie när webbläsaren ansluter och överför data.

Dessutom använder New Relic kortfattat slutanvändarens IP-adress som en del av datainsamlingsprocessen. IP registreras så snart en anslutning upprättas mellan slutanvändarens webbläsare och New Relics datainsamlare. 

När du besöker vår webbplats kan du i vår plattform för cookieinställningar i detalj ange vilka cookies och pixlar du vill tillåta och vilka du inte vill tillåta. Ditt samtycke till databehandling kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. För detta ändamål kan du ändra dina inställningar via plattformen för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Den kan öppnas från alla undersidor när som helst.

Du kan förhindra att cookies installeras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Du kan också förhindra att New Relic samlar in uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av vår cookien (inklusive din IP-adress) och att New Relic behandlar dessa uppgifter genom att invända mot användningen av cookies på webbplatsen för konsumentval för Digital Advertising Alliance eller webbplatsen för konsumentval för Network Advertising Initiative eller webbplatsen för konsumentval för European Interactive Digital Advertising Alliance.

Detta förhindrar att New Relic samlar in uppgifter på vår webbplats i framtiden. Om du har avaktiverat ovanstående kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.

New Relic är certifierat enligt EU:s och USA:s Privacy Shield, men enbart detta ger inte en adekvat nivå av dataskydd.

Vi har ingått ett avtal med New Relic i enlighet med EU:s standardklausuler för dataskydd.

Mer information om hur New Relic hanterar användardata finns i New Relics sekretesspolicy.


9.3 Hotjar

Om du har samtyckt till detta använder vi webbanalystjänsten Hotjar på vår webbplats. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Hotjar Limited, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa.

Hotjar är en tjänst som hjälper oss att analysera beteendet hos våra webbplatsbesökare. Vi får rapporter och bilder från Hotjar som visar oss var och hur du "rör dig" på vår webbplats. Vi kan till exempel se hur långt du skrollar som användare och vilka knappar du klickar på och hur ofta. Med det här verktyget är det också möjligt att samla in feedback direkt från användarna av våra webbplatser. På så sätt får vi information som gör våra onlinetjänster ännu snabbare och mer kundvänliga. Datainsamlingen är anonymiserad och når aldrig Hotjars servrar. Områden på vår webbplats där personuppgifter om dig eller tredje part visas döljs automatiskt av Hotjar och kan därför inte spåras när som helst.

Under ditt besök på vår webbplats lagrar Hotjar data i webbläsaren och samlar automatiskt in följande information om ditt användningsbeteende.

 • datorns anonymiserade IP-adress,
 • bildskärmstorlek,
 • information om webbläsaren (vilken webbläsare, vilken version osv.),
 • plats (endast land),
 • önskad språkinställning,
 • besökta webbsidor (undersidor),
 • datum och tid för användning av undersidor eller webbsidor.

Hotjar lämnar i princip inga insamlade uppgifter vidare till tredje part. Hotjar påpekar dock uttryckligen att det ibland är nödvändigt att överföra data till Amazon Web Services.

När du besöker vår webbplats kan du i vår plattform för cookieinställningar i detalj ange vilka cookies och verktyg du vill tillåta och vilka du inte vill tillåta. Ditt samtycke till databehandling kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. För detta ändamål kan du ändra dina inställningar via plattformen för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Den kan öppnas från alla undersidor när som helst.

Hotjar erbjuder varje användare möjligheten att använda en "Do Not Track Headers" för att förhindra användningen av Hotjar-verktyget så att inga uppgifter registreras om besöket på respektive webbplats. Detta är en inställning som stöds av alla vanliga webbläsare i aktuella versioner. För detta ändamål skickar din webbläsare en begäran till Hotjar med instruktionen att avaktivera spårningen i varje enskilt fall. Om du använder våra onlineerbjudanden med olika webbläsare/slutenheter måste du ställa in "Do Not Track Header" separat för var och en av dessa webbläsare/slutenheter. Du hittar detaljerade instruktioner och information om din webbläsare på HotJar:s webbplats.

Hotjar-verktyg har en lagringsperiod på ett år. De uppgifter som samlas in på detta sätt raderas automatiskt efter ett år. Se HotJar Ltd:s sekretesspolicy för mer information.
 

10. Facebook Connect

Vi använder tjänsten "Facebook Connect" på vår webbplats efter att samtycke har beviljats. Facebook Connect är en tjänst som tillhandahålls inom EU, EES och Schweiz av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland och i USA av Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.

Med Facebook Connect kan du registrera dig på vår webbplats utan att skapa ett eget kundkonto direkt via ditt Facebook-konto. Om du använder den här tjänsten kommer du att omdirigeras till Facebook-sidan där du kan logga in med dina inloggningsuppgifter. Detta kopplar ditt Facebook-konto till vår tjänst. Det är då inte längre nödvändigt att skapa ett eget kundkonto. Genom länken överförs automatiskt all information från ditt Facebook-konto som är offentligt synlig till oss. Detta kan omfatta: Facebook-namn, användar-ID, ålder, kön, adress, e-postadress, profilbild, vänlista och likes. I gengäld utbyts också uppgifter med Facebook. För detta ändamål överförs information om användarens surfbeteende med hjälp av Facebook Connect. Detta inkluderar bland annat vilka produkter användarna är intresserade av och vilka produkter de har köpt.

När du använder Facebook Connect kommer dina personuppgifter att behandlas av det irländska företaget Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin och det amerikanska företaget Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025. Facebook behandlar dina uppgifter i analys- och reklamsyfte eller för personlig reklam. Såvitt vi vet använder Facebook också cookies som lagrar ditt användningsbeteende (även på olika slutenheter). Detta gör det möjligt för Facebook att visa riktad reklam på sin egen plattform och på webbplatser från tredje part. Facebook skapar personliga användarprofiler på grundval av ett effektivt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy.

Facebook överför endast användaruppgifter till länder för vilka ett beslut om adekvat skyddsnivå har utfärdats av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen eller på grundval av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen. Facebook Inc. och alla dess dotterbolag är certifierade enligt EU-US Privacy Shield, men detta ger inte en adekvat nivå av dataskydd ur ett europeiskt perspektiv.

Vi har ingått ett avtal med Facebook i enlighet med EU:s standardklausuler för dataskydd.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till dess att samtycket återkallas förblir oförändrad.

Facebook erbjuder möjligheten att invända mot viss databehandling; information och alternativ för opt-out finns på:


11. Retargeting / remarketing / reklam för hänvisningar

Vissa databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett med verkan för framtiden. För detta ändamål räcker det med en informell anmälan via e-post till oss (kontakt under punkt 1). Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.


11.1 Facebook Custom Audience Pixel

Om du har samtyckt till detta använder vi besökspixeln från Facebook (så kallad Custom Audience Pixel), en tjänst som inom EU, EES och Schweiz tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, och i USA av Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025. Med "Custom Audiences" avses skapandet av en "användardefinierad målgrupp". Detta är en bit Javascript-kod. Javascript är ett skriptspråk som används för att utvärdera användarinteraktioner i webbläsare, appar eller andra program.

Användningen av den här pixeln på våra sidor gör det möjligt för oss att märka och segmentera besökare och rikta annonser till dem. På så sätt kan vi mäta hur framgångsrika reklamkampanjerna är och spåra vilka personer som har klickat på en annons och därefter gjort ett köp. Så snart pixeln laddas överför den först allmänna, anonymiserade uppgifter om användarens beteende, de besökta webbsidorna (URL) och eventuella Facebook-cookies till Facebook. Spårning sker via cookies, inte via pixlar.

Facebook matchar dessa uppgifter med användare som är registrerade på Facebook. Om du är registrerad på Facebook kommer Facebook att tilldela dessa uppgifter till din Facebook-användarprofil. Denna databehandling kan ske på servrar i USA. Vi har inget inflytande över Facebooks databehandling. Facebook-pixeln samlar in följande uppgifter:

Inmatning i webbläsaren (allt som finns i webbprotokollet, de så kallade HTTP-huvudena), nämligen IP-adresser, information om webbläsaren, sidans placering, dokumentet, sändaren och användaren.

Pixelspecifika uppgifter, nämligen pixel-ID och Facebook-cookie.

Knappklickdata, dvs. alla knappar som du som besökare på webbplatsen har klickat på, namnen på dessa knappar och alla sidor som besökts till följd av knappklickarna.

Uppgifter för att mäta hur framgångsrik en reklamkampanj är, nämligen klick på annonser (s.k. konverteringsgrad), sidtyp, köp.

Uppgifter om köpet, t.ex. e-post, adress och antal.

Pixeln används endast med ditt samtycke. Vi har också ingått ett avtal med Facebook mellan gemensamma registeransvariga (artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen). I den har vi åtagit oss att ge dig instruktioner i enlighet med detta.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. Ditt samtycke till databehandling kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. För detta ändamål kan du ändra dina inställningar via plattformen för samtycke till cookies som finns på webbplatsen.

Du kan undertrycka eller avaktivera Javascript-funktionerna för retargeting-pixeln via din webbläsare. Du kan också själv ställa in Facebooks online-baserade annonsering.


11.2 Google Ads Manager (Ad Manager)

Google Ads Manager är en plattform för alla annonsformat. Den här tjänsten drivs inom EU, EES och Schweiz av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irland, i USA av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Annonshanteraren använder cookies för att visa dig annonser som är relevanta för dig. Under processen tilldelas din webbläsare ett pseudonymt identifikationsnummer (ID) för att kontrollera vilka annonser som visades i din webbläsare och vilka annonser som anropades. Cookies innehåller ingen personlig information. Användningen av annonshanteraren gör det endast möjligt för Google och dess partners webbplatser att visa annonser baserade på tidigare besök på vårt onlineutbud eller andra webbplatser på internet.

Med Google Ads Manager kan vi utforma annonser interaktivt och dynamiskt i olika format (t.ex. video eller enskilda annonser). Vi kan också hantera och utvärdera våra annonser. Annonshanterarens cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Detta ger oss information om att någon har klickat på en annons och omdirigerats till vår webbplats. Vi samlar inte själva in och behandlar inga personuppgifter i samband med ovan nämnda reklamåtgärder. Vi får endast statistiska utvärderingar av våra kampanjer från Google. På grundval av dessa utvärderingar kan vi se vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammedierna och vi kan i synnerhet inte identifiera användarna på grundval av denna information.

Den information som genereras av cookies överförs av Google till en server i USA för analys och lagras där. Googles överföring av uppgifter till tredje part sker endast på grundval av rättsliga bestämmelser eller inom ramen för beställd databehandling. Google kommer under inga omständigheter att sammanföra deras uppgifter med andra uppgifter som samlas in av Google.

Du kan förhindra att Google Ads Manager samlar in data på följande sätt:

Om du har inaktiverat något av ovanstående kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.


11.3 Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager i vårt onlineutbud. Den här tjänsten drivs inom EU, EES och Schweiz av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irland, i USA av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Med Google Tag Manager kan vi hantera webbplatsens taggar via ett enda gränssnitt. Google Tag Manager är en cookie-fri domän som inte samlar in några personuppgifter. Google Tag Manager är en behållare där element (taggar) från Google och andra leverantörer kan markeras och hanteras. På så sätt kan uppgifterna vidarebefordras till andra cookies eller verktyg. Taggar kan läggas till för konverteringsspårning, webbplatsanalys och andra ändamål.

Mer information om Google Tag Manager finns på: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Ytterligare information och Googles sekretesspolicy finns på följande adress:

11.4 Google Ads Dynamic Remarketing (Double Click)

Om du har gett ditt samtycke använder vår webbplats remarketingfunktionerna i Google Ads för att annonsera vår webbplats i Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part. Leverantören i EU, EES och Schweiz är Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irland, i USA Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). För detta ändamål har vi integrerat en pixel (en Code-Snippet, en så kallad Remarketing Tag) på vår webbplats, med vars hjälp Google sätter en cookie i webbläsaren på din slutenhet. Denna cookie gör det möjligt för oss att visa dig intressebaserad reklam. För detta ändamål genereras ett pseudonymt cookie-ID och de webbplatser som du har besökt analyseras. Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Ytterligare databehandling sker endast om du har samtyckt till att Google kopplar din webbhistorik och apphistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på webben. Information om integrering av användarens samtycke finns här: http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.

Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med uppgifter från Google Analytics för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing mellan olika enheter. I detta syfte kommer dina personuppgifter tillfälligt att kopplas samman av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper. Du hittar mer information här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de och https://support.google.com/google-ads/answer/7664943?hl=de&ref_topic=3122875.   

Google är certifierat enligt EU:s och USA:s sekretessköld, men ur ett europeiskt Privacy Shield ger inte enbart detta en tillräcklig nivå av dataskydd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Det finns ett avtal med Google i enlighet med EU:s standardklausuler för dataskydd.

Mer information om hur Google hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

När du besöker vår webbplats kan du i vår plattform för cookieinställningar i detalj ange vilka cookies och pixlar du vill tillåta och vilka du inte vill tillåta. Ditt samtycke till databehandling kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. För detta ändamål kan du ändra dina inställningar via plattformen för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Den kan öppnas från alla undersidor när som helst.

Du kan permanent avaktivera inställningen av cookies för reklampreferenser genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Alternativt kan du få information från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om inställningen av cookies och göra inställningar för detta. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och själv bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.


11.5 Google Ads Conversion-Tracking

Om du har gett ditt samtycke använder vi annonseringsprogrammet "Google Ads" och konverteringsspårning inom ramen för Google Ads. Konverteringsspårning är ett gratis verktyg från Google som kan användas för att mäta interaktioner eller transaktioner i samband med våra annonser. Med hjälp av verktyget kan vi till exempel utvärdera om användarna prenumererar på vårt nyhetsbrev eller hur ofta klick på våra annonser leder till aktiviteter på vårt onlineerbjudande (t.ex. registreringar). På så sätt kan vi fastställa vilka användningsåtgärder som ska utvärderas (så kallade konverteringar).

Konverteringsuppföljningen fungerar tekniskt via koden för konverteringsuppföljning (en s.k. tagg) som är integrerad i vårt online-erbjudande. Uppgifterna om annonsklick samlas in med hjälp av cookies.

Konverteringsspårning sätts som en cookie när du som användare klickar på en annons från Google. Denna cookie förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används för icke-personlig (anonymiserad) identifiering. Om du som användare besöker vissa sidor i vårt onlineerbjudande så länge cookien inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att du ursprungligen klickade på annonsen och omdirigerades därifrån till vårt onlineerbjudande.  

Google tilldelar vissa (kundspecifika) cookies till oss som annonskunder. Som Ads-kund kan vi därför inte spåra cookies på personlig basis via vårt onlineutbud. I stället får vi statistiska utvärderingar från Google om den information som Google har samlat in med hjälp av konverteringscookien. På så sätt får vi bara reda på det totala antalet användare som klickade på våra annonser och omdirigerades till vårt onlineerbjudande som är försett med en spårningstagg för konvertering. Dessa statistiska utvärderingar innehåller dock ingen information som gör att du som användare kan identifieras personligen.

När du besöker vår webbplats kan du i vår plattform för cookieinställningar i detalj ange vilka cookies och pixlar du vill tillåta och vilka du inte vill tillåta. Ditt samtycke till databehandling kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. För detta ändamål kan du ändra dina inställningar via plattformen för samtycke till cookies som finns på webbplatsen. Den kan öppnas från alla undersidor när som helst.

Om du inte vill delta i konverteringsspårning eller permanent avaktivera cookies för annonspreferenser kan du avaktivera denna användning i användarinställningarna i din webbläsare. Alternativt kan du ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. I det här fallet registreras inte ditt användarbeteende i statistiken för konverteringsspårning. Om du inaktiverar cookies för konverteringsspårning eller annonspreferenser kan du dock begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

Det är möjligt att Google behandlar dina uppgifter på servrar i USA när du använder konverteringsspårning. Google är certifierat enligt EU:s och USA:s Privacy Shield, men ur ett europeiskt perspektiv ger inte enbart detta en tillräcklig nivå av dataskydd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Det finns ett avtal med Google i enlighet med EU:s standardklausuler för dataskydd.

Mer information om hur Google hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


12. Integrering av sociala medier och andra tjänster

12.1 Förekomst i sociala medier och ikoner för sociala medier

Vi använder inte sociala tillägg som aktiva knappar på vår webbplats. Vi hänvisar endast till vårt erbjudande i följande sociala nätverk via ikoner:

Instagram: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland;

Facebook: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland;

YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Vi visar endast ikoner för sociala medier på vår webbplats. De är utformade som inaktiva ikoner. För att säkerställa dataskyddet använder vi en lösning som endast överför vår serveradress till dessa tjänster och inte din IP-adress om du har aktiverat en ikon för sociala medier genom att klicka på den.

När du klickar på en sådan ikon för sociala medier på vår webbplats aktiveras den med ditt samtycke och en anslutning till dessa tredjepartsleverantörer upprättas via din webbläsare i en separat flik (flikar). Dessa tredjepartsleverantörer kan därmed spåra besöket på våra sidor. Om du är medlem i ett av de sociala nätverken kan du dela innehållet på vår webbplats med andra medlemmar från ditt sociala nätverk genom att aktivera knappen, förutsatt att du är inloggad där.

Genom att du deltar i sociala nätverk eller genom att besöka eller komma åt våra sociala medier kan dina uppgifter behandlas utanför EU. Detta kan ge upphov till risker, t.ex. att det kan vara svårare att hävda dina rättigheter.

När du går in på ett socialt nätverk lagras vanligtvis cookies på din terminal för att registrera användarens beteende. Om du har ett användarkonto i respektive nätverk och är inloggad där kan ditt användningsbeteende sparas på ditt användarkonto. De sociala nätverken kan analysera användningsbeteendet och använda det för marknadsundersökningar och reklamändamål. Detta kan leda till att annonser visas för dig i och utanför sociala nätverk. Vi har inget inflytande över detta.

Vi har inget inflytande över de uppgifter som samlas in och lagras om dig av de sociala nätverken. Genom våra ovannämnda sociala medier får vi utvärderingar av användardata och kan rikta oss till användarna med intressebaserad reklam. Om användare interagerar med vår närvaro i sociala medier och är inloggade med ett användarkonto kan vi i princip också känna igen användarprofilen och se innehållet i kommentarer eller inlägg på vår närvaro. Denna databehandling sker därför under gemensamt ansvar med respektive leverantör av det sociala nätverket.

För utvärderingen av uppgifter i samband med våra sociala medier har vi därför ingått ett avtal om gemensamt ansvar med leverantörerna i varje enskilt fall (artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen. I den har vi åtagit oss att ge dig denna information om dataskydd. Ytterligare information finns i bestämmelserna om dataskydd för respektive socialt nätverk. Du kan också hävda de rättigheter som du har rätt till mot oss. Leverantören av det sociala nätverket kan dock uppfylla dina rättigheter på ett mer omfattande sätt eftersom de också lagrar uppgifterna för användning och utvärdering.


12.2 Instagram

Vi har en närvaro i sociala medier på https://www.instagram.com/premiertech_waterenvironment/ där vi presenterar bilder och inlägg om vårt företag, ger information om våra tjänster och kommunicerar med kunder. När du använder vår Instagram-sida och får tillgång till den kommer användaruppgifterna också att behandlas av det irländska företaget Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin och det amerikanska företaget Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 (nedan kallat "Facebook"). Genom Instagram möjliggör Facebook bland annat ett system genom vilket Facebook distribuerar reklam i sitt nätverk.

Vi analyserar vyerna och interaktionerna på vår Instagram-sida. För detta ändamål skapar Facebook användningsprofiler, men förser oss endast med anonyma uppgifter i detta avseende, så kallade page insights. Detta är aggregerade data som talar om för oss hur användarna interagerar med vår Instagram-sida. Den statistik som sammanställs överförs till oss uteslutande i anonymiserad form. Vi har inte tillgång till de underliggande uppgifterna. När det gäller denna Insight-tjänst behandlar vi dina personuppgifter tillsammans med Facebook. Därför har vi ingått ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter.

Du kan komma åt vår Instagram-sida oavsett om du har ett användarkonto på Instagram eller inte. Vi behandlar dina personuppgifter när du interagerar med vår Instagram-sida, t.ex. genom att skriva en kommentar, klicka på en gilla-knapp eller skicka ett meddelande till oss. Vi vidarebefordrar inte uppgifterna till tredje part. Användarvillkoren för Facebook under: https://help.instagram.com/519522125107875

Den rättsliga grunden för denna databehandling är, beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver, ditt samtycke (artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen) eller vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen) för kundorienterad marknadsföring. Instagram-användare kan när som helst återkalla ett givet samtycke när de publicerar sin kommentar eller sitt gilla-meddelande med verkan för framtiden genom att radera kommentaren eller innehållet i fråga. En återkallelse ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Facebook erbjuder möjligheten att invända mot viss databehandling; information och alternativ för opt-out finns på https://www.facebook.com/policies/cookies/ und für eingeloggte Nutzer unter https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Instagramanvändare kan påverka i vilken utsträckning deras användningsbeteende kan registreras när de besöker vår Instagramsida på https://www.facebook.com/ads/preferences. Dessutom kan motsvarande inställningar göras på https://www.facebook.com/settings och https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/ eller man kan invända mot databehandlingen på: https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209.

Databehandling via cookies som används av Facebook kan också förhindras genom inställningar i webbläsaren.

Enligt Facebooks egen information överför Facebook endast användaruppgifter till länder för vilka ett beslut om adekvat skyddsnivå har utfärdats av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen eller på grundval av lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen. Facebook Inc. och alla dess dotterbolag är certifierade enligt EU:s och USA:s Privacy Shield, men ur ett europeiskt perspektiv ger inte enbart detta en adekvat nivå av dataskydd: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Därför finns det också ett avtal i enlighet med EU:s standardklausuler om uppgiftsskydd.


12.3 Facebook Fanpage

Förutom vår egen webbplats har vi också en Facebook-sida (en så kallad Fanpage). Du hittar dem på https://www.facebook.com/premiertech.canada.usa. Här presenterar vi vårt företag, ger information om våra varor och tjänster och kommunicerar med kunder och intresserade parter.

Vi behandlar endast personuppgifter när du interagerar med vår Facebook-sida, t.ex. när du skriver en kommentar, klickar på en gilla-knapp eller skickar ett meddelande till oss. Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke (artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen) eller vårt berättigade intresse av marknadsföring och informationsutbyte med våra kunder (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen). Detta inkluderar till exempel att visa våra aktuella erbjudanden, att du skickar oss en avtalsrelevant förfrågan eller "gillar" ett inlägg från oss, kommenterar eller laddar upp innehåll till vår Facebook-sida.

Vi kan analysera vyerna och interaktionerna på vår Facebook-sida. För detta ändamål skapar Facebook-användningsprofiler, men förser oss endast med anonyma uppgifter i detta avseende, så kallade page insights. Detta är aggregerade data som talar om för oss hur användarna interagerar med vår Facebook-sida.

När du använder och får tillgång till vår Facebook-sida kommer dina personuppgifter också att behandlas av det irländska företaget Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin och det amerikanska företaget Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 (nedan kallat "Facebook"). Utöver den behandling som beskrivs ovan behandlar Facebook också dina uppgifter för analys- och reklamsyften eller för personlig reklam. Såvitt vi vet använder Facebook också cookies som lagrar ditt användningsbeteende (även på olika slutenheter). Detta gör det möjligt för Facebook att visa riktad reklam på sin egen plattform och på webbplatser från tredje part. Facebook skapar personliga användarprofiler på grundval av ett effektivt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy här: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Enligt Facebooks egen information överför Facebook endast användaruppgifter till länder för vilka ett beslut om adekvat skyddsnivå har utfärdats av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen eller på grundval av lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen. Facebook Inc. och alla dess närstående företag är certifierade enligt EU-US Privacy Shield, men ur ett europeiskt perspektiv ger inte detta en tillräckligt hög nivå av dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Vi har ingått ett avtal med Facebook i enlighet med EU:s standardklausuler för dataskydd.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till dess att samtycket återkallas förblir oförändrad. Du kan när som helst radera en kommentar eller uppladdat innehåll själv.

Facebook erbjuder möjligheten att invända mot viss databehandling; information och alternativ för opt-out finns på https://www.facebook.com/policies/cookies/ und für eingeloggte Nutzer unter https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


12.4 YouTube

Vi har en närvaro i sociala medier på https://www.youtube.com/channel/UCUHvNQPqC9AMCrBkbKRVFfw, som vi använder för att presentera videoinlägg om vårt företag, tillhandahålla information om våra tjänster och kommunicera med kunder. YouTube är en tjänst som erbjuds inom EU, EES och Schweiz av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irland, in den USA von der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När du använder och ringer upp vår YouTube-sida behandlas användardata också av Google Ireland Limited och Google LLC, som är baserade i USA.

Vi analyserar visningar och interaktioner på vår YouTube-sida. Google skapar användningsprofiler för detta ändamål, men förser oss endast med anonyma uppgifter i detta avseende, så kallade page insights. Detta är aggregerade data som talar om för oss hur användarna interagerar med vår YouTube-sida.

Den statistik som sammanställs överförs till oss uteslutande i anonymiserad form. Vi har inte tillgång till de underliggande uppgifterna. När det gäller denna analystjänst behandlar vi dina personuppgifter tillsammans med Google. Därför har vi ingått ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer.

Du kan komma åt vår YouTube-sida oavsett om du har ett användarkonto hos YouTube eller inte. Du kan komma åt vår YouTube-sida oavsett om du har ett användarkonto hos YouTube eller inte. Vi vidarebefordrar inte uppgifterna till tredje part.

Inom EU är den rättsliga grunden för denna databehandling ditt samtycke (artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke när du publicerar din kommentar eller ditt like med verkan för framtiden genom att radera kommentaren eller innehållet i fråga. En återkallelse ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Databehandling via cookies som används av Google kan också förhindras genom inställningar i din webbläsare.

Google är certifierat enligt EU:s och USA:s Privacy Shield, men ur ett europeiskt perspektiv ger inte enbart detta en tillräcklig nivå av dataskydd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ytterligare information om dataskydd i Googles tjänst "YouTube" finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de


12.5 LinkedIn

Vi har en närvaro i sociala medier på https://www.linkedin.com/company/premier-tech-water-environment/ där vi presenterar bilder och inlägg om vårt företag, tillhandahåller information om våra tjänster, publicerar platsannonser i förekommande fall och kommunicerar med kunder. När du använder och ringer upp vår LinkedIn-sida behandlas användaruppgifter även av det irländska företaget LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland och det amerikanska LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085 (nedan kallat "LinkedIn"). Via LinkedIn möjliggörs bland annat ett system genom att LinkedIn distribuerar reklam via sitt nätverk.

Vi analyserar vyerna och interaktionerna på vår LinkedIn-sida. För detta ändamål skapar LinkedIn användningsprofiler, men förser oss endast med anonyma uppgifter i detta avseende, så kallade sidanalyser. Detta är aggregerade data som talar om för oss hur användarna interagerar med vår LinkedIn-sida. Den statistik som sammanställs överförs till oss uteslutande i anonymiserad form. Vi har inte tillgång till de underliggande uppgifterna. När det gäller denna analystjänst behandlar vi dina personuppgifter tillsammans med LinkedIn. Därför har vi ingått ett avtal mellan gemensamma registeransvariga med LinkedIn (artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Du kan komma åt vår LinkedIn-sida oavsett om du har ett användarkonto hos LinkedIn eller inte. Vi behandlar dina personuppgifter när du interagerar med vår LinkedIn-sida, t.ex. genom att skriva en kommentar, klicka på en gilla-knapp eller skicka ett meddelande till oss. Vi delar inte uppgifterna med andra tredje parter. Användarvillkoren för LinkedIn är också viktiga: https://ch.linkedin.com/legal/user-agreement?trk=hb_ft_userag

Den rättsliga grunden för denna databehandling är, beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver, ditt samtycke (artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen) eller vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen) för kundorienterad marknadsföring. Instagramanvändare kan när som helst återkalla ett givet samtycke när de publicerar sin kommentar eller sitt gilla-meddelande med verkan för framtiden genom att radera kommentaren eller innehållet i fråga. En återkallelse ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

LinkedIn erbjuder möjligheten att invända mot viss databehandling; information och opt-out-alternativ i detta avseende finns på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=microsites-frontend_legal_cookie-policy.

LinkedIn-användare kan påverka i vilken utsträckning deras användningsbeteende kan registreras när de besöker vår LinkedIn-sida på https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Databehandling via cookies som används av LinkedIn kan också förhindras genom inställningar i webbläsaren.

LinkedIn överför endast användaruppgifter till länder för vilka ett beslut om adekvat skyddsnivå har utfärdats av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45 i den allmänna dataskyddsförodningen eller på grundval av lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen. LinkedIn Corporation är certifierat enligt EU:s och USA:s Privacy Shield, men detta ger inte en adekvat nivå av dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).


13. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan ibland innehålla länkar (interaktiva referenser) till tredje parts webbplatser som Premier Tech inte ansvarar för. Premier Tech har inget som helst inflytande över innehållet och utformningen av de länkade externa webbplatserna eller de webbplatser som användaren hänvisas till via dessa länkar. Respektive leverantör är ensam ansvarig för innehållet och utformningen av dessa webbplatser och för efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna.


14. Skydd av dina uppgifter: SSL- eller tls-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan tredje part inte läsa de uppgifter som du överför till oss.

Vi vill dock påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna helt och hållet mot att tredje part får tillgång till dem.


15. Frågor om dataskydd och användarrättigheter

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om detta och andra frågor om dataskydd genom att använda de kontaktuppgifter som anges i punkt 1. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

I detalj har du som registrerad följande rättigheter gentemot oss som ansvarigt organ:


15.1 Rätt till information

Du kan begära en bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas av oss. Om det sker en sådan behandling kan du begära information om följande:

 • De ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut eller kommer att lämnas ut;
 • den planerade lagringstiden för de personuppgifter som rör dig eller, om specifik information om detta inte är möjlig, kriterier för att fastställa lagringstiden;
 • förekomsten av en rätt att rätta eller radera personuppgifter om dig, en rätt att få behandlingen begränsad av den personuppgiftsansvarige eller en rätt att invända mot sådan behandling;
 • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet. All tillgänglig information om uppgifternas ursprung om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i den allmänna dataskyddsförordningen och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.

Användare har rätt att begära information om huruvida personuppgifter om dem överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation och att få information om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen i samband med överföringen.


15.2 Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller ofullständiga.


15.3 Rätt att begränsa behandlingen

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas på följande villkor:

 • Om du ifrågasätter riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 • behandlingen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas;
 • Premier Tech inte längre behöver personuppgifterna för de syften som avses med behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsförordeningen och det ännu inte har fastställts om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats får dessa uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda unionens eller en medlemsstats väsentliga allmänna intressen.

Om begränsningen av behandlingen har begränsats i enlighet med ovanstående villkor kommer du att informeras av oss innan begränsningen upphävs.


15.4 Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter utan dröjsmål och vi är skyldiga att radera dessa uppgifter utan dröjsmål om något av följande skäl föreligger:

 • Personuppgifterna om dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades på annat sätt.
 • Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baserades på enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsförordningen och det finns inga mer omfattande legitima skäl för behandlingen, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Personuppgifterna om dig har behandlats olagligt.
 • Radering av de personuppgifter som rör dig är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionens eller medlemsstatens lagstiftning som vi, Premier Tech, är föremål för.
 • Personuppgifterna om dig samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i den allmänna dataskyddsförordningen.


15.5 Rätt till information

Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot oss är vi skyldiga att meddela alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare.


15.6 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder av den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att

 • behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen
 • och att behandlingen sker med hjälp av automatiserade processer.

När du utövar denna rättighet kan du begära att de personuppgifter som rör dig överförs direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt. Andra personers fri- och rättigheter får inte påverkas av detta. Rätten till dataportabilitet ska inte gälla behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för att utöva en officiell befogenhet som tillkommer den registeransvarige.


15.7 Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e och 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen av skäl som hänför sig till din särskilda situation. Premier Tech kommer då inte längre att behandla de personuppgifter som rör dig om det inte finns bevisligen tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna om dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföring kommer de personuppgifter som rör dig inte längre att behandlas för dessa ändamål.

I samband med användningen av informationssamhällets tjänster har du, trots direktiv 2002/58/EG, möjlighet att utöva din rätt till invändningar genom automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer.


15.8 Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande och överlåter inte beslutsfattandet i behandlingen av dina personuppgifter som nämns ovan till en artificiell intelligens. Det finns ingen profilering.


15.9 Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Vid brott mot dataskyddslagen har den registrerade rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.


16. Ändringar 

För att säkerställa att sekretesspolicyn uppfyller de rättsliga kraven förbehåller sig Premier Tech rätten att göra ändringar när som helst. Detta gäller även om dataskyddsdeklarationen måste anpassas på grund av en förändring av vårt erbjudande via webbplatsen. Den nya sekretesspolicyn gäller från och med användarens nästa besök på webbplatsen. 

 

Från januari 2022