Användarvillkor

Genom att besöka denna webbplats ("webbplatsen"), samtycker du till de allmänna villkoren enligt följande.

Inga garantier

Även om Premier Tech Ltd. vidtar lämpliga åtgärder för att webbplatsen ska innehålla korrekt och uppdaterad information, sker användning av och besök på webbplatsen på egen risk. Ingenting på webbplatsen, inte heller produkt- eller programinformation, ska tillföra något till eller ändra något avtal du ev. har med Premier Tech Ltd., dess leverantörer eller dess dotterbolag. Varken Premier Tech Ltd, dess förbundspartners, dess leverantörer, dess dotterbolag, eller någon annan part involverad i att skapa, producera eller leverera webbplatsen har ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, påföljande, straffrelaterade eller andra skadestånd av något slag – innefattande verksamhetsavbrott, förlust av användning, data, information, vinster (oavsett typ av agerande, innefattande men inte begränsat till avtal, försumlighet eller annat) – som uppkommer genom eller i samband med ditt besök på eller din användning av webbplatsen, även om Premier Tech har blivit underrättad om eller förutser möjligheten att ev. skadeståndskrav ställs. Utan att inskränka ovanstående, tillhandahålls allt på webbplatsen till dig i "befintligt skick" utan intyganden, garanti eller villkor av något slag, varken uttrycklig, underförstådd eller lagstadgad, innefattande, men inte begränsad till, underförstådda intyganden, garantier, eller villkor för säljbarhet, lämplighet för något särskilt syfte, livslängd, anspråk, icke-intrång i immaterialrätt för produkter eller tjänster. Ändringar eller uppdateringar av innehållet på denna webbplats kan ske utan avisering.

Information

Du samtycker härmed till att du inte kommer att använda någon information på denna webbplats eller länkarna till denna webbplats i rättsanspråk, förfaranden, rättegångar eller rättsliga åtgärder mot Premier Tech, dess leverantörer eller dotterbolag. Du får inte anslå, publicera, återge, överföra eller på annat sätt sprida information eller material från webbplatsen:

(a) så att det utgör eller uppmuntrar beteende som skulle utgöra lagbrott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar;

(b) som är skyddat av copyright eller annan immaterialrätt eller arbeten härledda från sådant, utan att erhålla tillstånd från copyright-innehavaren;

(c) på annat sätt använda denna webbplats på sätt som bryter mot lagen eller som skulle negativt påverka andra användares användning av webbplatsen eller Internet, innefattande att posta eller överföra annan information eller programvara innehållande virus eller andra skadliga komponenter.

Copyright

Du bör anta att allt du ser eller läser på webbplatsen är upphovsrättsskyddat (om inte annat anges) och inte får användas utan skriftligt medgivande av Premier Tech, utom för icke-kommersiell användning under förutsättning att du inte ändrar innehållet och att du beaktar alla upplysningar om upphovsrätt och annan rättighetsinformation som ingår i innehållet.

Varumärken

Varumärken, logotyper, programmärken och andra namn, logotyper och ikoner som identifierar produkter och (kollektivt "varumärken") som visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken tillhörande Premier Tech och andra. Premier Tech, PREMIER TECH-logotypen och premiertech.com är varumärken som används med licens från Premier Tech Ltd.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte hör till Premier Tech, och Premier Tech och dess dotterbolag inte är ansvariga för och ger inte några intyganden, garantier eller villkor gällande innehållet på länkad webbplats eller länk som ingår i länkad webbplats.

Övervakning

Premier Tech har ingen skyldighet att övervaka webbplatsen och tar inte på sig ansvar eller förpliktelser om dess innehåll skulle ändras eller anpassas på något sätt utan Premier Techs medgivande.

Integritet och medgivande

Vi behåller endast information som du tillhandahåller frivilligt. Även om vi för att ge service till våra kunder kan behöva samla in personlig information om dem, vidtar vi åtgärder för att säkerställa sekretess och konfidentialitet för den informationen.

Vårt åtagande att skydda din integritet återspeglas i våra sekretessregler, som reglerar våra medarbetares beteende i fråga om insamling, användning och röjande av våra kunders personuppgifter. Härmed godkänner du att Premier Tech samlar in och behåller all relevant information i samband med att du använder webbplatsen. Du godkänner även att tredje part ger Premier Tech sådan information.

Produktbeskrivningar

Premier Tech försöker vara så noggranna som möjligt. Men Premier Tech garanterar inte att produktbeskrivningar och annat innehåll på denna webbplats är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria.

Webbplatsens riktlinjer

Läs våra övriga riktlinjer som till exempel upphovsrätten. Dessa riktlinjer gäller även för ditt besök på denna webbplats.

Virus

Premier Tech tar inget ansvar och ska inte hållas ansvarigt för skador på eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom med anledning av ditt tillträde till, användning av eller besök på webbplatsen, eller när du laddar ned material, data, text eller bilder från webbplatsen.

Rätt till gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra, och hålla Premier Tech, dess leverantörer, dess partners, dess dotterbolag och närstående företag skadeslösa från alla eventuella skadeståndsansvar, kostnader och utgifter, innefattande rimliga advokatarvoden i samband med överträdelser dessa allmänna villkor begångna av dig eller andra användare av din dator, eller i samband med att du eller andra användare av din dator använder webbplatsen eller lägger in eller överför meddelanden eller information på webbplatsen.

Avsägelse

Premier Techs underlåtenhet kräva eller hävda strikt fullgörande av bestämmelse i dessa allmänna villkor ska inte tolkas som avsägelse av någon bestämmelse eller rättighet som ingår i dessa allmänna villkor.

Revideringar

Premier Tech kan när som helst revidera dessa allmänna villkor genom att uppdatera detta tillkännagivande. Du bör därför läsa igenom dessa allmänna villkor varje gång du går in på webbplatsen.

Tillämpliga lagar

Genom att besöka webbplatsen, samtycker du till att dessa allmänna villkor ska tillämpas enligt lagarna i provinsen Québec och Kanadas federala lagar enligt angivelse i villkoren och du samtycker till att regleras enbart av dessa lagar.